O WOK

Węgrowski Ośrodek Kultury to instytucja samorządowa, której działalność polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Węgrowa. W tym celu działają liczne koła zainteresowań, takie jak: ognisko muzyczne, zespoły taneczne, grupy plastyczne, Dziecięcy Zespół Ludowy, Zespół Ludowy „Węgrowianie”, Węgrowska Szkoła Musicalowa, Miejsko-Powiatowa Orkiestra Dęta, Klub Seniora „Miła Przystań”, Dyskusyjny Klub Filmowy, Węgrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz wiele innych. W Węgrowskim Ośrodku Kultury mieści się również Kino „KONGRES”. WOK dysponuje salą widowiskową z 280 miejscami siedzącymi, 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych, salą wystawową, salą wykładową oraz salą baletową.

Działalność WOK nie ogranicza się jednak do stałych zajęć artystycznych. Wizytówką Ośrodka są liczne imprezy kulturalne, promujące Węgrów nie tylko w regionie, ale również na arenie międzynarodowej. Płaszczyzna działalności WOK dotyczy terenów historycznego Podlasia, gdzie tradycje i obrzędowość ludowa tworzyły i wciąż stanowią ważny element regionalnej kultury. Dlatego też Ośrodek Kultury wspiera lokalnych twórców ludowych aby owe dziedzictwo kulturowe regionu nie pozostało zapomniane. Propagowanie ludowych tradycji i kultury odbywa się już tradycyjnie na corocznych konkursach, kiermaszach, wystawach, warsztatach artystycznych itp. Kultywowanie regionalnych tradycji, charakterystycznych dla ziemi węgrowskiej, takich jak : wycinanka z opłatka, tkactwo dwuosnowowe jest wciąż możliwe dzięki zgromadzeniu wokół Ośrodka Kultury licznych twórców ludowych. W większości przedsięwzięcia WOK mają charakter lokalny, jednakże Ośrodek podejmuje się również organizacji projektów na szczeblu regionalnym (Mazowieckie Święto Chleba), ogólnopolskim (2000 r. – ogólnopolska edycja wręczenia twórcom ludowym nagród im. Oskara Kolberga oraz Ogólnopolski Zlot Szkół Noszących Imię Władysława Stanisława Reymonta), a także międzynarodowym (Festiwal Obrzędów Weselnych oraz „Europejskie Spotkania Chóralne”).

Węgrowski Ośrodek Kultury organizuje ponadto liczne imprezy o charakterze patriotycznym dotyczące życiorysów najwybitniejszych Polaków (przy współpracy pani Barbary Wachowicz), spotkania z Polakami zza wschodniej granicy (wieczorki kresowe), coroczne wystawy związane z powojenną historią Polski (przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej), liczne przeglądy, koncerty, konkursy recytatorskie, plastyczne i muzyczne, itp.

Dzięki swojej różnorodnej ofercie kulturalnej oraz szerokiej współpracy z lokalnym środowiskiem Węgrowski Ośrodek Kultury wnosi znaczny wkład w podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta, co zapewne w dużym stopniu przyczyniło się do faktu, iż w 2002 roku Węgrów został ogłoszony Stolicą Kulturalną Mazowsza. Jako istotny ośrodek rozwoju kulturalnego, instytucję objęto również programem CAL (Centrum Aktywności Lokalnej).

Efektywna działalność Ośrodka opiera się w dużej mierze na współpracy z lokalną społecznością, placówkami oświatowymi, Samorządem Miasta Węgrowa, Samorządem Powiatu Węgrowskiego, Samorządem Wojewódzkim, instytucjami kultury, organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami oraz mediami. Owocem tej współpracy oraz modernizacji budynku jest wzrastające zainteresowanie kulturą, zarówno lokalną, jak i międzynarodową, jak również ciągły rozwój jakościowy i ilościowy wachlarza imprez w powiecie węgrowskim.