O WOK

Węgrowski Ośrodek Kultury to instytucja samorządowa, której działalność polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Węgrowa. W tym celu działają liczne koła zainteresowań, takie jak: ognisko muzyczne, zespoły taneczne, grupy plastyczne, Dziecięcy Zespół Ludowy, Zespół Ludowy „Węgrowianie”, Węgrowska Szkoła Musicalowa, Miejsko-Powiatowa Orkiestra Dęta, Klub Seniora „Miła Przystań”, Dyskusyjny Klub Filmowy, Węgrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz wiele innych. W Węgrowskim Ośrodku Kultury mieści się również Kino „KONGRES”. WOK dysponuje salą widowiskową z 280 miejscami siedzącymi, 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych, salą wystawową, salą wykładową oraz salą baletową.

Działalność WOK nie ogranicza się jednak do stałych zajęć artystycznych. Wizytówką Ośrodka są liczne imprezy kulturalne, promujące Węgrów nie tylko w regionie, ale również na arenie międzynarodowej. Płaszczyzna działalności WOK dotyczy terenów historycznego Podlasia, gdzie tradycje i obrzędowość ludowa tworzyły i wciąż stanowią ważny element regionalnej kultury. Dlatego też Ośrodek Kultury wspiera lokalnych twórców ludowych aby owe dziedzictwo kulturowe regionu nie pozostało zapomniane. Propagowanie ludowych tradycji i kultury odbywa się już tradycyjnie na corocznych konkursach, kiermaszach, wystawach, warsztatach artystycznych itp. Kultywowanie regionalnych tradycji, charakterystycznych dla ziemi węgrowskiej, takich jak : wycinanka z opłatka, tkactwo dwuosnowowe jest wciąż możliwe dzięki zgromadzeniu wokół Ośrodka Kultury licznych twórców ludowych. W większości przedsięwzięcia WOK mają charakter lokalny, jednakże Ośrodek podejmuje się również organizacji projektów na szczeblu regionalnym (Mazowieckie Święto Chleba), ogólnopolskim (2000 r. – ogólnopolska edycja wręczenia twórcom ludowym nagród im. Oskara Kolberga oraz Ogólnopolski Zlot Szkół Noszących Imię Władysława Stanisława Reymonta), a także międzynarodowym (Festiwal Obrzędów Weselnych oraz „Europejskie Spotkania Chóralne”).

Węgrowski Ośrodek Kultury organizuje ponadto liczne imprezy o charakterze patriotycznym dotyczące życiorysów najwybitniejszych Polaków (przy współpracy pani Barbary Wachowicz), spotkania z Polakami zza wschodniej granicy (wieczorki kresowe), coroczne wystawy związane z powojenną historią Polski (przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej), liczne przeglądy, koncerty, konkursy recytatorskie, plastyczne i muzyczne, itp.

Dzięki swojej różnorodnej ofercie kulturalnej oraz szerokiej współpracy z lokalnym środowiskiem Węgrowski Ośrodek Kultury wnosi znaczny wkład w podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta, co zapewne w dużym stopniu przyczyniło się do faktu, iż w 2002 roku Węgrów został ogłoszony Stolicą Kulturalną Mazowsza. Jako istotny ośrodek rozwoju kulturalnego, instytucję objęto również programem CAL (Centrum Aktywności Lokalnej).

Efektywna działalność Ośrodka opiera się w dużej mierze na współpracy z lokalną społecznością, placówkami oświatowymi, Samorządem Miasta Węgrowa, Samorządem Powiatu Węgrowskiego, Samorządem Wojewódzkim, instytucjami kultury, organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami oraz mediami. Owocem tej współpracy oraz modernizacji budynku jest wzrastające zainteresowanie kulturą, zarówno lokalną, jak i międzynarodową, jak również ciągły rozwój jakościowy i ilościowy wachlarza imprez w powiecie węgrowskim.

_______________________________________________________________________________________________________________

The Węgrów Cultural Centre (Węgrowski Ośrodek Kultury; WOK) is a self-government institution. Its activity consists in identifying and serving the cultural needs of the residents of Węgrów. For this purpose there are numerous special interests groups such as: music centre, dance groups, arts groups, Children’s Folk Band, The “Węgrowianie” Folk Band, Węgrów Musical School, Urban-District Brass Band, The “Miła Przystań” Senior Citizen Club, The Film Society, Węgrów University of the Third Age and much more. In The Węgrów Cultural Centre there is also The “KONGRES” Cinema. WOK has a performance hall, which has 280 seats, 2 seats for the use of persons with disabilities, a showroom, a lecture hall and a rehearsal room.

However, WOK’s activity is not limited to the constant art classes. The Centre is known for many cultural events promoting Węgrów, not only in the region but also on the world stage. The WOK’s area of action applies to the historical region of Podlasie, where traditions and folk rituals made – and still do – an important element of regional cultures. That is why The Cultural Centre supports the local folk artists for this regional cultural heritage to not be forgotten. Popularizing folk tradition and culture is already happening at the annual competitions, fairs, exhibitions, arts workshops, etc. Cultivating regional traditions peculiar to Węgrów’s land, such as: wafer wycinanki (wafercutting), warp and weft weaving is still possible thanks to the gathering numerous folk creators around The Cultural Centre. WOK’s operations are in the majority local. However, The Centre undertakes the organisation of regional projects (Mazovian Bread Festival – Mazowieckie Święto Chleba), all-Poland projects (The all-Poland edition of offering awards to the folk artists 2000 under the name of Oskar Kolberg; All-Poland Schools Under The Name Of Władysław Stanisław Reymont Rally – Ogólnopolski Zlot Szkół Noszących Imię Władysława Stanisława Reymonta) and also international projects (Wedding Party Ceremonies Festival – Festiwal Obrzędów Weselnych; ”European Choral Meetings” – Europejskie Spotkania Chóralne).

Furthermore, The Węgrów Cultural Centre arranges many patriotic events about the most notable Poles (in collaboration with Barbara Wachowicz), meetings with Poles from the eastern border (“wieczorki kresowe”), the annual exhibitions about Polish post-war history (in collaboration with the Institute of National Remembrance), numerous summaries, concerts, poetry reading contests, arts contests, musical contests, etc.

Thanks to its diverse cultural approach and broad collaboration with local environment, The Węgrów Cultural Centre significantly contributes to the rise of the tourist value, which assuredly, to a great extent, contributed to the fact that Węgrów was declared the Cultural Capital of Mazovia in 2002. As an important cultural development centre, the institution is covered by the CAL programme (Centrum Aktywności Lokalnej).

The efficient Centre’s operation highly depends on the teamwork of local community, educational establishments, the City Hall of Węgrów, Węgrów County Council, Provincial Government, cultural institutions, youth organisations, associations and media. The result of this collaboration and the upgrade of the building is the growing interest in local culture, as well as international culture. It is also the constant qualitative and quantitative development of the range of events in the district of Węgrów.